Back to top

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete společnosti AUKRO s.r.o., se sídlem Londýnské náměstí 886/4 , Brno, IČO: 05360722 (dále jen „AUKRO“).

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

Bohdan Šulák

email: gdpr@aukro.cz

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli použít Vaše údaje, napřiklad pro ověření Vašeho uživatelského účtu. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti. V případě neposkytnutí nebo v případě jeho odvolání nemůžeme ověření Vašich osobních údajů provést, což v případě ověření uživatelského účtu pro prodej znamená, že musíte provést ověření svého uživatelského účtu prostřednictvím jednoho z nabízených alternativních způsobů.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?

Souhlas udělujete se zpracováním osobních údajů, které jsou obsahem dokladu totožnosti (tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, místo narození, portrétní fotografie, rodní číslo, adresa trvalého bydliště). Souhlas udělujete s účinností ode dne zaslání kopie osobního dokladu v odpovědi na email  a to po dobu Vaší registrace na Aukru.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme výhradně pro ověření vaší totožnosti. Osobní údaje nebudou předány ke zpracování žádnému zpracovateli ani jakékoli třetí osobě. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. 

Můžete souhlas odvolat?

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. V případě odvolání souhlasu je však nutné provést opětovné ověření Vašeho uživatelského účtu, a to jedním z nabízených alternativních způsobů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, Tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz.