Back to top

Chemické látky

Nabízení chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno právními předpisy ČR, je zakázáno.
Jedná se zejména o chemické látky a přípravky klasifikované jako výbušné, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí apod.

Na Aukru není možné prodávat rtuťové teploměry a další měřicí zařízení obsahující rtuť, určená pro profesionální a průmyslové použití (např.barometry, vlhkoměry, tenziometry). Toto rozhodnutí je v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. 9. 2012.

Podle zákona č. 324/2016 Sb. a zákona č. 350/2011 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) je na Aukru zakázáno nabízet přípravky s obsahem DDT  (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan; dichlordifenyltrichlorethan).

Rovněž prodej prekurzorů výbušnin je na Aukru zakázán, a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1148 s účinností k 1. 2. 2021. Konkrétně jde pak zejména o látky: Peroxid vodíku (12 % hmotnostních), Nitromethan, Kyselina dusičná, Chlorečnan draselný, Chloristan draselný, Chlorečnan sodný, Chloristan sodný, Hexamin, Kyselina sírová, Aceton, Dusičnan draselný, Dusičnan sodný, Dusičnan vápenatý, Dusičnan vápenatoamonný, Dusičnan amonný, Hořčík práškový, Hexahydrát dusičnanu hořečnatého, Hliník práškový. Další podrobnosti o prekurzorech výbušnin jsou dostupné i na stránkách Českého báňského úřadu.