Back to top

Odpovídající kategorie

Názvy kategorií v Aukru jednoznačně určují jejich obsah. Uživatel je povinen umístit svůj předmět do odpovídající kategorie. Je zákázáno umísťovat předměty do neodpovídajících kategorií.

Příklad:
Vystavený předmět - Počítačová hra - strategie
- Hry, videohry, herní konzoly › Hry počítačové › PC › Strategie - odpovídající kategorie
- Počítače › Software - neodpovídající kategorie. Tato kategorie není určena pro počítačové hry.

Pořádek v kategoriích je výhodou především pro samotné Uživatele Aukra. V případě pochybností o umístění předmětu do správné kategorie rozhodují o správnosti zařazení předmětu administrátoři Aukra - mají právo přesunout předmět do odpovídající kategorie, případně nabídku zrušit. Pokud byl předmět umístěn záměrně do neodpovídající kategorie nebo pokud dochází ze strany Uživatele k častému vkládání předmětů do neodpovídajících kategorií, může administrátor Aukra tyto předměty odstranit.

Další pravidla týkající se kategorií:

  • Předměty určené pouze pro dospělé, musí být umístěny v kategorii "Erotika".
  • Uživatel nemůže vystavit více než 10 identických aukcí.
  • Předměty, u nichž Prodávající nezná skutečný technický stav, musí být v popisu označeny jako "poškozené" a musí být umístěny v odpovídající kategorii. Tam, kde je taková kategorie k dispozici, musí být umístěny v kategorii "Poškozené".