Back to top

Prodávám na Podnikatelském účtu. O čem bych měl informovat Kupující?

JESTLIŽE PRODÁVATE NA AUKRU PROSTŘEDNICTVÍM PODNIKATELSKÉHO ÚČTU, MÁTE JAKO PRODEJCE SPECIFICKÉ POVINNOSTI.
 

1. Právo na informace před uzavřením kupní smlouvy

Ve smlouvách uzavřených na dálku (prostřednictvím internetu) je kupující vůči prodávajícímu v nevýhodě – nemá možnost vidět zboží před koupí, a proto je chráněn zákonnými předpisy (Nový občanský zákoník - č. 89/2012 Sb.), které platí i pro prodejce na Aukru.

Jedním z nejdůležitějších nároků každého kupujícího je právo na informace. Před uzavřením smlouvy, tzn. před provedením nákupu, by měl kupující obdržet podrobné informace o předmětu, druhu zboží a podmínkách transakce. Proto jste jako podnikatel povinen v popisu nabídky poskytnout následující údaje:

 • Kompletní identifikace prodejce (oficiální název, adresa, IČ, údaj o zápisu do Obchodního rejstříku)
 • Název a obecná charakteristika zboží
 • Finální nabídková cena zboží (včetně všech poplatků a daní)
 • Možné druhy platby za zboží a bližší informace o jejich okolnostech
 • Možné způsoby dodání zboží (resp. plnění služby)
 • Výpočet nákladů na dodání, resp. ceny doručení zboží
 • Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
 • Podmínky a délka platnosti záruky, eventuálně služeb po prodeji zboží
 • Podmínky pro zrušení smlouvy

Tyto informace můžete umístit ideálně do záložky Informace od prodejce (více v tomto článku).

Další informace najdete přímo v Novém občanském zákoníku, např. zde
 

2. Informační povinnost ohledně mimosoudního řešení sporů

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Prodávající má povinnost o této možnosti kupující informovat, v případě Aukra např. na straně Informace od prodejce.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

Lze shrnout, že podnikatelé si musí být vědomi následujících důsledků zavedení možnosti mimosoudního řešení jejich sporů se spotřebiteli:
 

 • povinnosti podrobit se mimosoudnímu řešení sporu v případě, že je na žádost spotřebitele zahájeno řízení, a nemožnosti proces mimosoudního řešení sporu z vlastní vůle ukončit (na rozdíl od spotřebitele, který tuto možnost má);
 • povinnosti poskytnutí součinnosti ČOI i s rizikem, že následně ČOI poskytnuté informace využije pro kontrolní a sankční účely;
 • samotný podnikatel svůj spor se spotřebitelem řešit mimosoudně nemůže;
 • po dobu trvání řízení se staví promlčecí lhůta, spotřebitel může zahájit spor u obecného soudu kdykoli až do uzavření písemné dohody o narovnání.