Back to top

Jsem povinen informovat Finanční úřad o svých výdělcích na Aukru a zdanit své příjmy z aukcí?

Daň z příjmů fyzických a právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Níže uvádíme základní informace z tohoto zákona, vždy ale doporučujeme dotázat se na Vaši konkrétní situaci přímo na Finančním úřadě nebo u daňového poradce.

V souladu se zněním tohoto zákona jsou:

  • právnické osoby povinny zdanit své příjmy vždy
  • fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé – jsou vázány daňovou povinností tehdy, pokud
  1. prostřednictvím internetové aukce podnikají
  2. příjem z jejich podnikání přesáhne částku danou zákonem.

Podnikáním se rozumí soustavná, nezávislá činnost, jejímž účelem je dosažení zisku (např. opakovaný nákup oblečení či jiného zboží a jeho prodej v aukcích). Uživatelé, kteří prostřednictvím Aukra prodávají věci ze svého osobního vlastnictví (nábytek, knihy, oblečení, části sbírek, pozůstalosti apod.), tedy z těchto příjmů žádné přiznání podávat nemusí a jejich příjmy jsou osvobozeny od daně podle § 4 zákona. Výjimkou je prodej movitých věcí, které Uživatel v minulosti používal pro své podnikání, a prodej motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. V takovém případě musí Uživatel zisk z prodeje zdanit podle § 10 zákona.

Pokud Uživatel prostřednictvím internetových aukcí podniká, musí své příjmy zahrnout do svého přiznání a zdanit je podle § 7 zákona. Pouze pokud jeho příjem za rok nepřesáhne 15 000 Kč (viz. § 38b zákona), přiznání podávat nemusí, přičemž do tohoto příjmu se zahrnují veškeré podnikatelské příjmy Uživatele, tedy nejen příjmy z prodejů v aukcích. Základem daně je pak vždy zisk z prodeje, tj. rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Je zapotřebí nezapomenout na to, že takový příjem nepodléhá jen dani z příjmu, ale až na výjimky také zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Hranice mezi podnikáním a příležitostným prodejem není v žádném zákoně striktně vymezena. V případě podnikání jsou většinou splněny dvě podmínky: za prvé se jedná o opakovaný prodej a za druhé předmět prodeje není Uživatelem použit pro osobní spotřebu – je pořízen pouze pro účely následného prodeje se ziskem. Důkazní břemeno je přitom vždy na straně Uživatele.

AUKRO A FINANČNÍ ÚŘAD

Aukro nijak neověřuje, zda některým z jeho uživatelů vzniká daňová povinnost, ani žádným způsobem nekontroluje, zda tito uživatelé své příjmy z prodejů v aukcích daní či nikoliv. Za své příjmy a odvody daní z nich plynoucí je odpovědný každý uživatel sám. Poplatky za vystavení aukcí ani provize z uskutečněných prodejů v žádném případě úhradu daně z příjmů nezastupují ani nenahrazují.

Aukro nezasílá automaticky žádné informace na Finanční úřad, ale v případě dotazu Finančního úřadu jsme ze zákona povinni dát k dispozici údaje o konkrétním dotazovaném uživateli a jeho příjmech za dotazované období, a to i za několik let zpětně.