Back to top

Jak postupovat v případě koupě neoriginálního zboží?

Stali jste se obětí podvodu a místo originálu jste obdrželi padělek?

Pokud jste na Aukru zakoupili značkové zboží a máte podezření, že místo originálního inzerovaného produktu jste po zaplacení obdrželi padělek, doporučujeme následující postup.

Jak postupovat v případě zakoupení padělku?

1.   Jste si jisti, že zakoupený předmět není skutečně autentický?

Pokud se zakoupené zboží jeví jako padělek, je nutné si domněnku potvrdit. Identifikovat, zda je či není zboží padělkem, může majitel ochranné známky. Posudek týkající se autenticity produktu lze získat ve spolupráci s majitelem ochranné známky prostřednictvím odborného a písemného posouzení ze strany subjektů oprávněných vydat takové prohlášení, kterými jsou:

 • případně výhradní zástupce nebo advokátní kancelář zastupující danou značku na území ČR,
 • soudní znalec (tato služba je však zpoplatněna).

         1.1.  Z jakého důvodu je potřeba výše uvedený posudek? Musím jej mít vždy k dispozici?
 Příslušný posudek je efektivním řešením tehdy, chcete-li situaci řešit pouze ve spolupráci s Aukrem. Bohužel, bez písemného posudku o autenticitě zboží nejsme kompetentní proti Prodejci zahájit další kroky vedoucí k vyřešení situace.

          1.2. Kde mohu zjistit, zda má ochranná známka na území ČR svého zástupce?
Informace o zastoupení konkrétní ochranné známky je platně zapsáno s účinky pro dané teritorium u příslušného úřadu, v případě České republiky se jedná o Úřad průmyslového vlastnictví v Praze viz www.upv.cz. Stránky ÚPV nabízejí možnost nahlédnout do:
 

 • Rejstříku národních ochranných známek zapsaného na ÚPV,
 • Rejstříku mezinárodních ochranných známek s účinky pro ČR vedeného Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO),
 • Rejstříku ochranných známek Společenství vedeného Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

2.  Víte, že se aukce po 2 měsících automaticky přesouvá do archivu? Vytvořte si Screenshot celé aukce

V případě podezření z nákupu padělku je třeba si ihned po skončení aukce vytvořit záložní screenshot aukce (pomocí klávesy Print Screen) a to z důvodu automatického přesunu aukcí po 2 měsících do archivu. To znamená, že po uplynutí této lhůty nejsou již fotografie v popisu aukce dostupné a nelze tedy zboží v případě problémů prověřit.

Screenshot by měl obsahovat následující:

 • fotografii zakoupeného zboží včetně popisu,
 • datum vystavení, skončení aukce,
 • číslo aukce,
 • přihazující.

3.   Nebojte se udělit odpovídající komentář

V případě koupě padělku neváhejte udělit Prodejci odpovídající komentář, a to bez ohledu na to, zda se podařilo situaci s Prodejcem úspěšně dořešit. Jen tak můžete pomoci pracovníkům Aukra při odhalování Prodejců plagiátů a varovat před nákupem padělku další potenciální Kupující.
Komentáře jsou jedním z důležitých nástrojů, jejichž prostřednictvím můžete vyjádřit svou spokojenost s nákupem nebo naopak upozornit na podvodné jednání ze strany Prodejce, např. právě nabídkou padělků. Zřejmě jen málokdo z nás si totiž uvědomuje, že prodejem či nákupem padělku tiše podporuje:

 • prodejce padělků,
 • nelegální činnosti, zejména výrobu drog a prostituci,
 • zaměstnávání dětí v rozvojových zemích.

Jak postupovat, pokud mám posudek o autenticitě již k dispozici?

1) Kontaktujte Prodejce
Po obdržení písemného posudku prokazujícího koupi padělku doporučujeme kontaktovat Prodejce, objasnit mu celou situaci a požadovat odstoupení od kupní smlouvy.

2) Kontaktujte administrátory Aukra
Máte – li již k dispozici posudek o autenticitě zakoupeného produktu, neváhejte kontaktovat rovněž administrátora portálu Aukro. Informujte jej o vzniklém problému spolu s kopií písemného posudku a to bez ohledu na to, zda se problém s Prodejcem podařilo již vyřešit. Je třeba si uvědomit, že administrátor může pomoci nejen v případě, kdy Prodejce odmítne přistoupit na dořešení vzniklé situace. Může tak i nadále sledovat činnost Prodejce a v případě aukcí, které budou v rozporu s právními předpisy, okamžitě zasáhnout.
 

Mám ještě jiné možnosti na koho se obrátit s žádostí o pomoc v případě zakoupení padělku?

Jestliže jste zakoupili zboží, u něhož máte důvodné podezření z koupě padělku, máte možnost se obrátit ještě na následující subjekty:

Policie ČR

Pokud jste namísto inzerovaného značkového zboží zakoupili padělek, bude pravděpodobně případ posuzován dle §150 trestního zákona, viz podezření ze spáchání trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu, popřípadě dle § 250 trestního zákona, viz trestný čin podvodu. V tomto případě je jednou z možností obrátit se na Policii ČR, která na základě šetření bude posuzovat, zda nedošlo k porušení platných právních předpisů. Tento krok je efektivním řešením v případě, kdy máte podezření, že příslušný Prodejce porušuje právní předpisy a výsledek šetření může posloužit pro účely finanční kompenzace z Programu ochrany Kupujících.

Celní správa

Celní správa provádí veškeré činnosti související s oběhem zboží přes hranice EU.

Aby se Celní správa zabývala podnětem ze strany spotřebitele vztahujícím se k porušování práva duševního vlastnictví, je nutné, aby:
 

 • z oznámení ze strany spotřebitele bylo zřejmé, že obsahuje přesné informace stanované ve správním řádu viz §8a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele a je k tomuto případu věcně a místně příslušná,
 • z oznámení ze strany spotřebitele bylo zřejmé, že oznámení má všechny náležitosti, které stanovuje zákon a existuje zde podezření ze spáchání trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu dle §150 trestního zákona, a má k tomuto případu svoji věcnou a místní příslušnost.

V rámci úkonů spojených s trestním řízením ve výše popsaných případech jsou tyto úkony oprávněny provádět některé pověřené orgány celní správy, konkrétně celní ředitelství a jeho jednotlivé místně příslušné úřady a Generální ředitelství cel. Více informací zde http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/kontakty.aspx

Generální ředitelství cel je pověřeným celním orgánem, který ve věcech vymezených právním předpisem řeší případy, které jsou celostátního či mezinárodního významu, naopak celní ředitelství řeší ty případy, které nejsou celostátního či mezinárodního významu.

Celní správa naopak není kompetentní se zabývat případy, kdy:

 • v oznámení ze strany spotřebitele neidentifikuje svou věcnou nebo místní příslušnost. V tomto případě bude o této skutečnosti oznamovatel informován a oznámení bude postoupeno jinému příslušnému orgánu státní správy,
 • spotřebitel žádá prověření autenticity zboží a vystavení odborného posudku,
 • spotřebitel požaduje pouze odbornou konzultaci.

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“ - http://www.coi.cz/), se zabývá ochranou práv spotřebitelů, pokud:

 • jednání naplňuje znaky nekalé soutěže a je pácháno podnikatelským subjektem.

  Pokud tedy bylo zboží spotřebitele prodáno subjektem nepodnikatelem, není možné situaci řešit prostřednictvím subjektu ČOI, a proto doporučujeme tento problém řešit vždy občanskoprávní cestou, a to i v případě zjištění opakovaných.

  Z výše uvedených informací vyplývá, že v kompetenci úřadu ČOI je:
   

 • kontrola ze strany oddělení referátu kontroly případného porušování některých práv duševního vlastnictví a to pouze za předpokladu nekalé praktiky ze strany podnikatelských subjektů, a pokud majitel ochranné známky projeví o ochranu zájem a poskytne potřebnou součinnost.
  Podání ze strany spotřebitele však musí být dostatečně věrohodné a kvalifikované, v takovém případě si může orgán ČOI vyžádat od spotřebitele či potenciálního pachatele příslušnou dokumentaci (doklady o nabytí apod.), na jejichž základě může vyhodnotit, zda se bude případem dále zabývat.

  Naopak úřad ČOI není oprávněn:

 • poskytovat žádné odborné konzultace,
 • prověřovat autenticitu zboží a vystavovat odborné posudky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Počátkem roku 2007 zahájilo činnost projektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jehož cílem bylo řešení problému mezi podnikatelem a spotřebitelem, kdy došlo ke vzniku spotřebitelského sporu, např. na základě neplnění smluvních podmínek, neuznaných reklamací aj. Projekt je nyní pozastaven a nepřijímá žádná podání.

Vzhledem k uvedené situaci se ministerstvo na přechodnou dobu dohodlo konkrétními nevládními spotřebitelskými organizacemi, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv, že budou pomáhat s řešením konkrétních spotřebitelských sporů. Doporučujeme proto, abyste se obrátili se svým problémem na některou z organizací, uvedenou na stránkách http://www.mpo.cz/dokument127471.html .