Back to top

Pravidla programu Ochrana kupujících

§1 Úvodní ustanovení
Pravidla programu Ochrana kupujících definují podmínky, za kterých mohou uživatelé žádat o částečnou náhradu uhrazené kupní ceny a souvisejících výdajů v případě, kdy prostřednictvím Aukra uzavřeli kupní smlouvu na určitý Předmět, ale Prodávající jej vůbec nedodal.

§2 Definice pojmů
Pro účely těchto Pravidel, mají níže uvedené termíny, následující význam:
Aukro - provozovatel systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., sídlem Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001, IČ 05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94 903;
Předmět - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem nabídky na Aukru dle Obchodních podmínek;
Uživatel - subjekt, který splňuje požadavky Obchodních podmínek a má registrovaný účet na Aukru;
Prodávající - Uživatel nabízející Předměty na prodej v rámci Aukra, bez ohledu na typ nabídky;
Kupující - Uživatel nakupující Předměty na Aukru, bez ohledu na typ nabídky, které splňují podmínky pro podání návrhu na náhradu škody podle pravidel definovaných v těchto Pravidlech;
Transakce – proces uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Aukra až do okamžiku ukončení nabídky uzavřením kupní smlouvy, bez ohledu na typ nabídky;
Obchodní podmínky - Pravidla a podmínky poskytování služeb Aukra.

§3 Předmět programu Ochrana kupujících

3.1 Aukro, v programu Ochrany kupujících, umožňuje, aby Kupující požádal o náhradu v případě, kdy:

a) Kupující zaplatil za Předmět, ale neobdržel jej;

3.2 V případech definovaných v odstavci 3.1 písmeno a), je výše náhrady rovna 50% výše kupní ceny uvedené v nabídce včetně původního (prvního) poštovného, přičemž maximální souhrnná výše náhrady činí 10 000 Kč.

3.3 Program Ochrana kupujících se vztahuje pouze na transakce, které jsou uzavřeny přes Aukro, a kde byla platba provedena pomocí bankovního převodu, poštovní poukázky, platební karty, dobírky, nebo prostřednictvím platby přes PayU.

§4 Vyloučení z programu Ochrany kupujících

Program ochrany kupujících se nevztahuje na situace, kdy:

a) transakce byla provedena způsobem, který odporuje Obchodním podmínkám;

b) součet negativních a neutrálních komentářů Prodávajícího byl v okamžiku uzavření transakce vyšší než počet komentářů pozitivních;

c) Prodávající není odpovědný za způsobené škody v důsledku své nezpůsobilosti k právním úkonům;

d) Kupující porušil Obchodní podmínky nebo nemá vypořádány veškeré závazky vůči Aukru;

e) Kupující neuvedl platné kontaktní údaje;

f) Kupující obdržel jinou finanční kompenzaci ztrát spojených s nákupem Předmětu, který je uveden v žádosti o náhradu v rámci Programu;

g) nabídka Prodávajícího byla v rozporu s Obchodními podmínkami, příp. se dražený předmět nacházel na seznamu zakázaných předmětů;

h) Předmět byl doručen osobně nebo prostřednictvím osoby, která není oprávněným provozovatelem poštovních služeb nebo platba byla provedena v hotovosti při osobním předání;

i) transakce byla provedena v rámci podmíněné platby;

j) adresa Kupujícího nebo Prodávajícího se nachází mimo území Evropské Unie;

k) Předmět byl poškozen nebo ztracen během dopravy vinou přepravce.

l) Kupujícímu byl v minulosti zablokován jeho Aukro účet kvůli závažnému porušení pravidel Aukro.cz;

§5 Přihláška do programu Ochrana kupujících

5.1 Pro získání náhrady v rámci programu Ochrana kupujících musí Uživatel bez zbytečného odkladu oznámit Aukru prostřednictvím kontaktního formuláře, že mu Prodávající nezaslal Předmět. Pověření pracovníci Aukra vzniklou situaci prověří a vyzvou Prodávajícího ke zjednání nápravy. Pokud jejich výzvy nebudou úspěšné, bude mít Kupující možnost žádat o náhradu, jež je podmíněna projevením zájmu o účast a vyplněním a odesláním žádosti, který obdrží od Provozovatele, s uvedením všech podstatných informací popisující průběh transakce. Prodávajícímu, jenž nezjednal nápravu neprodleně po obdržení výzvy Aukra dle tohoto článku, je Aukro oprávněno zablokovat jeho uživatelský účet.

5.2 Žádost musí být dodána Provozovateli mezi 30 až 120 dny od uzavření kupní smlouvy. V mimořádně odůvodněných případech může být tato lhůta Provozovatelem zkrácena nebo prodloužena. Kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem s dostatečným předstihem.

5.3 Informace obsažené v žádosti musí být přesné, úplné a odpovídající skutečnému stavu věci. Aby bylo možné ověřit platnost informací a údajů, jsou zaměstnanci Aukra oprávněni vyzvat Kupujícího nebo Prodávajícího a vyžádat si předložení dalších dokladů prokazující průběh událostí. V odůvodněných případech, kdy se vyskytnou pochybnosti o legitimitě nároku Kupujícího, je Aukro oprávněno odmítnout vyplatit náhradu.

5.4 Vyskytnou-li se v době po odeslání žádosti skutečnosti, které mají za následek změnu nároku Kupujícího (zejména obdrží-li Kupující jakékoli kompenzace nebo náhrady škody v souvislosti s podanou žádostí) je Kupující povinen neprodleně informovat Aukro.

§6 Posouzení žádosti o poskytnutí náhrady

6.1 Aukro učiní rozhodnutí o přijetí žádosti bezodkladně po obdržení řádně vyplněné žádosti. Kupující bude informován o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

6.2 Pokud Aukro přijme žádost, je připraveno převzít pohledávku za Prodávajícím a vyplatit Kupujícímu její hodnotu, to vše za splnění následujících podmínek:

6.2.1 Aukro si za účelem objektivního posouzení žádosti vyhrazuje právo vyžadovat po Kupujícím poskytnutí součinnosti (např. předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu o zaplacení vydraženého Předmětu nebo kopie oznámení pro podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu Prodávajícím Policii ČR nebo kopie občanského průkazu, případně součinnost v podobě odstoupení od smlouvy a postoupení pohledávky Aukru). Nevyhoví-li Kupující tomuto požadavku, není oprávněn náhradu dle těchto Pravidel požadovat.

6.2.2 Aukro vyplatí Kupujícímu částku, oprávněně požadovanou dle těchto Pravidel bezodkladně poté, co bude poskytnuta ze strany Kupujícího požadovaná součinnost a zároveň nebude existovat důvodné podezření na zneužití programu Ochrany kupujících.

6.3 V případě, že bude Kupujícímu Prodávajícím doručeno objednané zboží nebo vrácena zaplacená kupní cena, je Kupující povinen neprodleně e-mailem zaslaným přes kontaktní formulář Aukra nebo písemně doporučenou poštou Aukro o této skutečnosti informovat, jinak odpovídá za škodu, která Aukru v důsledku toho vznikne.

6.4 V případě, že Kupující obdrží náhradu škody od Prodávajícího nebo od třetí osoby, je povinen vrátit náhradu obdrženou od Aukra nejpozději do 7 dnů ode dne získání náhrady ze strany Prodávajícího nebo třetí osoby.

6.5 Jedná-li se o případ dle čl. 3.1 písm. a), kdy celková výše kupní ceny za Předmět u jednoho Prodávajícího nepřevýšila včetně poštovného částku 1 000 Kč a zároveň byl Předmět uhrazen prostřednictvím platby přes PayU, Aukro, nestanoví-li v daném případě jinak, vyplatí náhradu bezprostředně po zaslání žádosti dle čl. 5.2. a kopie občanského průkazu.

§7 Závěrečná ustanovení

7.1 Aukro si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu výši náhrady nevyplatit, popřípadě ji přiměřeně snížit.

7.2 Aukro je oprávněno změnit tato Pravidla; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na případy, v nichž k uzavření transakce došlo za účinnosti starší verze Pravidel. Aukro je povinno oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové znění. Nové znění Pravidel se vztahuje na všechny transakce, uzavřené v době po jejich zveřejnění.